Tilbage

2016 er tredje rekordår i streg

Med en vækst på 4,7 pct. i de samlede overnatninger oplevede dansk turisme i 2016 for tredje år i træk en rekordhøj turismetilstrømning. VisitDenmarks prognose peger mod, at væksten vil fortsætte i 2017. Der er dog hård international konkurrence om turisterne, og flere af vores omkringliggende lande oplever endnu højere vækstrater.

Udvikling i overnatningerne

I 2016 blev der registreret 51,4 millioner kommercielle overnatninger i Danmark. Det er det højeste antal overnatninger, der nogensinde er registeret, og dermed slog dansk turisme rekorden fra 2015.

Effektiviteten af VisitDenmarks kampagner
Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

De samlede overnatninger steg med 4,7 pct., hvilket svarer til 2,3 millioner flere overnatninger end i 2015.

Den positive udvikling kan især tilskrives fremgangen blandt de udenlandske turister, der foretog 5,5 pct. flere overnatninger end i 2015. Danske overnatninger steg samtidig med 3,8 pct. Hermed fortsætter væksten i udenlandske overnatninger med at overgå de danske. De danske overnatninger har i perioden 2006-2014 ligget på et højere niveau end de udenlandske, men nu ser trenden ud til at være vendt.

VisitDenmark forventer, at toppunktet fra 1993 på knap 27 millioner udenlandske overnatninger nås allerede i 2017. Dette vil realiseres med en vækst på 3,3 pct. eller 870.000 overnatninger, hvilket ligger inden for de 3-5 pct. vækst, som VisitDenmark forventer i prognosen for 2017.

I 1993 var sammensætningen af de udenlandske overnatninger en anden. 19,8 millioner eller 73 pct. af de samlede udenlandske overnatninger var fra Tyskland. I 2016 stod de tyske turister for 14,8 millioner overnatninger svarende til 57 pct. af de udenlandske. Så selv om de tyske turister igen har fundet vej til de danske kyster, er niveauet 5 millioner lavere end rekorden fra 1993. Til gengæld er de mange tyske overnatninger erstattet med overnatninger fra et bredt felt af markeder, som hermed i stigende grad er blevet vigtigere for dansk turisme – dog uden at ændre markant ved de tyske turisters dominerende position.

I 2016 var det de mange ekstra tyske overnatninger, som drev væksten. Men derudover var der også stor tilstrømning fra markederne Holland, Storbritannien, USA, Italien, Spanien, Frankrig og Kina. Færre overnatninger fra bl.a. Norge og Sverige trak i den modsatte retning.

Hermed forløb 2016 overordnet set som et godt skridt på vejen mod at indfri regeringens ambitiøse vækstplan om 3 pct. årligt vækst i overnatningerne frem mod 2025.

Forretningsområder i dansk turisme

Syv ud af 10 af overnatninger i 2016 blev foretaget af turister, der var på kyst- og naturferie. De resterende overnatninger blev foretaget af ferieturister i storbyerne København, Aarhus, Aalborg og Odense eller af erhvervsturister i hele landet.

I absolutter termer steg kyst- og naturturismen mest med hele 1,7 millioner. flere overnatninger i 2016 end i 2015. Storbyturismen gik dog relativt set mere frem med 8,8 pct. vækst, mens erhvervsturisme oplevede en mere beskeden vækst på 0,7 pct.

Effektiviteten af VisitDenmarks kampagner
Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Turismen er vigtig i hele landet

Kigger vi på udviklingen i de udenlandske overnatninger, bidrager alle regioner og landsdele positivt med vækstrater på mellem 4,2 og 8,5 pct. Region Sjælland og Region Nordsjælland havde højest relativ vækst, mens Sydjylland, der også er landsdelen med flest udenlandske overnatninger, sammen med Midtjylland og Storkøbenhavn havde den største absolutte vækst.

Effektiviteten af VisitDenmarks kampagner
Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Konkurrencen med udlandet

Danmark er først og fremmest i konkurrence med Norge, Sverige og Finland, når det gælder de udenlandske turister. Knap halvdelen (46 pct.) af de udenlandske overnatninger i de fire lande tilsammen foretages i Danmark. Danmark har altså den største volumen, når det gælder udenlandske overnatninger. Selv om det i Danmark gik bedre end i Sverige og Finland med at tiltrække de udenlandske turister, havde Norge en højere vækstrate i udenlandske overnatninger 2015-2016, nemlig 10,2 pct., mens Sverige gik 2,8 pct. frem og Finland 4,7 pct.

Når det gælder de tyske overnatninger, er Tyskland den største konkurrent til Danmark. I 2016 foretog tyskerne i alt 94,6 millioner overnatninger i de tre delstater, som Danmark er i direkte konkurrence med, nemlig Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern og Schleswig-Holstein. Til sammenligning foretog tyskerne 14,8 millioner overnatninger i Danmark.

Selv om indenrigsturismen i de tre tyske delstater har en betydelig større volumen, var væksten større i Danmark i 2016. I Danmark gik de tyske overnatninger frem med 7,0 pct., mens væksten i de tre tyske delstater i gennemsnit lå på 3,7 pct. Med andre ord har Danmark pt. momentum på det tyske marked og vinder markedsandele fra de nordtyske delstater.

Effektiviteten af VisitDenmarks kampagner
Kilde: Nationale statistikbureauer og VisitDenmark

Også i den europæiske og nordeuropæiske konkurrence om de internationale turister, ser 2016 ud til at rette op på de hidtil tabte markedsandele. Således er Danmarks andel af de udenlandske overnatninger nu tilbage på 2008-niveauet, endda lidt over.

På trods af et godt år for dansk turisme har lande som Norge, Holland og Irland i 2016 formået at have endnu højere vækst i udenlandske overnatninger. For fortsat at vinde markedsandele fra vores europæiske konkurrenter og tilstræbe en indfrielse af regerings ambitiøse vækstplan om 3 pct. årlig vækst er det derfor vigtigt fortsat at løfte i flok og bevare fokus i den knivskarpe internationale konkurrence om turisterne.

Effektiviteten af VisitDenmarks kampagner
* Foreløbige 2016-tal for Storbritannien og Irland samt andre lande i det europæiske gennemsnit. Norden: Danmark, Sverige, Norge og Finland, Nordeuropa: Norden + Tyskland, Holland, Storbritannien og Irland. Kilde: Nationale statistikbureauer, Tourism Economics (England, Irland og øvrige Europa) og VisitDenmark

Udviklingen i den globale turisme

På globalt plan var 2016 også et år med vækst og stigende rejselyst, hvilket understreger turismen som et væksterhverv. Antallet af internationale turismeankomster steg til godt 1,2 milliarder ifølge FN’s internationale turismeorganisation, UNWTO. Det svarer til en stigning på 3,9 pct. i forhold til 2015.

Europa havde 2,1 pct. vækst i internationale ankomster, men overgås af Amerika (+3,9 pct.), Asien (+8,6 pct.) og Afrika (+8,2 pct.). Turisme til Mellemøsten var i 4,0 pct. tilbagegang og påvirkes af frygten for krig og terror, ligesom tryghed og sikkerhed også er en udfordring for flere andre destinationer.

Turisterne rejser især internt i regionerne. Det vil sige, de fleste turister rejser inden for den region, hvor de bor.

I 2017 forventer UNWTO vækst på 3-4 pct. i internationale ankomster. Dette er blandt andet drevet af en stigende middelklasse på en række nye markeder, øget flytilgængelighed, billige rejser samt en generel økonomisk vækst.