Tilbage

Fjerde år med vækst i dansk turisme

For fjerde år i træk var der vækst i turistovernatningerne i Danmark. De 52,4 millioner overnatninger i 2017 er det højeste antal, der nogensinde er registreret. Men selv om der var 1,8 procent flere overnatninger end i 2016, oplever flere nabolande højere vækst. Turismen er globalt set et erhverv i kraftig vækst, og kampen om turisterne er hård.

I 2017 registrerede Danmarks Statistik 52,4 millioner kommercielle overnatninger i Danmark. Det er en stigning på 1,8 procent svarende til 0,9 millioner flere overnatninger end i 2016, og fjerde år i træk, at Danmark oplever vækst i overnatningerne. Målt i overnatninger har destinationen Danmark aldrig været så populær.

Udvikling i overnatninger 2008-2017

Både danske og udenlandske overnatninger fortsætter det positive momentum, som dansk turisme har været i siden 2013. De danske overnatninger steg med 1,3 procent til 25,7 millioner overnatninger, mens de udenlandske steg 2,2 procent og endte på 26,7 millioner. De udenlandske turister fylder således fortsat mere end de danske, hvilket har været tilfældet siden 2015.

Hermed forløb 2017 overordnet set godt, men overnatningerne kom alligevel ikke helt op på de 3 procent, som regeringens ambitiøse vækstplan sigter mod om året frem mod 2025.

Tyskland trækker væksten

Som det suverænt største marked trak Tyskland med en fremgang på 2,5 procent igen væksten i 2017. Også Holland og USA bidrog betydeligt til den positive udvikling i de udenlandske overnatninger med en vækst på hhv. 6,1 procent og 12,2 procent.

Væksten i svenske (0,6 procent), franske (8,6 procent), italienske (0,6 procent) og kinesiske overnatninger (3,4 procent) var også positiv, om end vækstbidraget var mere beskedent. De britiske (-0,7 procent) og indiske (-1,9 procent) gik svagt tilbage, mens de norske gik markant tilbage (-4,7 procent) på grund af en historisk svag norsk krone.

Overnatninger fra deleøkonomiske tjenester

Der er dog endnu flere overnatninger, end Danmarks Statistik har registeret. Det skyldes, at deleøkonomiske tjenester som Airbnb, som flere og flere turister benytter sig af, ikke indberetter til Danmarks Statistik.

VisitDenmark estimerer, at der er 3,2 millioner ekstra overnatninger alene gennem Airbnb, hvoraf de 2,6 millioner er fra udlandet. Estimatet er udregnet på baggrund af data, som VisitDenmark har fået adgang til via en aftale med Airbnb. Lægges disse overnatninger oveni de registrerede overnatninger, kommer det samlede overnatningstal op på knap 55,5 millioner i 2017.

Turismen skabte 11.216 flere job

I takt med at overnatningerne går frem, stiger også turismeforbruget. I 2016 var det samlede turismeforbrug 108 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 5,6 procent i forhold til 2015.

De udenlandske turisters forbrug udgjorde 38 procent af det samlede forbrug – svarende til 40,7 milliarder kroner. Det er en stigning på 5,6 procent i forhold til 2015. De udenlandske turisters forbrug er et udtryk for turismens eksportindtægter.

Turisternes øgede forbrug resulterede i flere arbejdspladser. Turismen skabte 11.216 flere fuldtidsjob i Danmark sammenlignet med 2015, og i alt var 135.700 fuldtidsjob skabt af turismen i 2016. Dertil kommer et skatteprovenu på 40,7 milliarder kroner.

Turistforbruget udregnes forskudt af overnatningstallene som satellitregnskab, og derfor er der endnu ikke tal for 2017.

Turisternes forbrug i 2016

Vækst inden for alle forretningsområder

Syv ud af ti overnatninger i 2017 blev foretaget af turister, der var på kyst- og naturferie i Danmark. De resterende overnatninger blev foretaget af ferieturister i storbyerne København, Aarhus, Aalborg og Odense eller af erhvervsturister i hele landet.

Kyst- og naturturismen stod for den største absolutte vækst i 2017, da der var 500.000 flere ferieovernatninger uden for de fire storbyer sammenlignet med 2016. Det svarer til en vækst på 1,4 procent.

Storbyturismen havde den største relative stigning med 4,5 procent flere overnatninger. Det er godt 300.000 flere overnatninger end i 2016. Især Aarhus, der var europæisk kulturhovedstad 2017, bidrog positivt til væksten. Erhvervs- og mødeturismen gik frem med 1,2 procent eller knap 100.000 flere overnatninger.

I 2017 bidrog de udenlandske overnatninger mere til væksten end de danske. Udenlandske storbyovernatninger gik hele 6,1 procent frem i forhold til 2016. Dette svarer til 300.000 flere overnatninger, hvilket er en lige så stor stigning, som kyst- og naturturismen oplevede i runde tal, når det gælder udenlandske overnatninger. Der er ikke tal på de udenlandske erhvervsovernatninger, men de vurderes at udgøre ca. 2,9 millioner eller 40 procent af de samlede erhvervsovernatninger.

Forretningsområder i dansk turisme

Turismen er vigtig i hele landet

Sydjylland oplevede den højeste vækst i de udenlandske overnatninger i 2017, både relativt og absolut. Også Nordsjælland, Midtjylland og Storkøbenhavn havde relativ høj vækst på over 4 procent. Til gengæld oplevede man tilbagegang i de udenlandske overnatninger på Fyn og Bornholm og i Nordjylland.

Udenlandske overnatninger i regioner og landsdele (mio.)

Konkurrencen med udlandet

Danmark er først og fremmest i konkurrence med Norge, Sverige og Finland, når det gælder de udenlandske turister. Og her har Danmark et stærkt udgangspunkt. Næsten halvdelen (45 procent) af de udenlandske overnatninger i de fire nordiske lande foretages i Danmark. Danmark har altså den største volumen, når det gælder udenlandske overnatninger.

I 2017 tabte Danmark markedsandele til Sverige og Finland, da væksten på 2,2 procent i de udenlandske overnatninger ikke kunne måle sig med udviklingen på 3,8 procent i Sverige og 16,8 procent i Finland. Det gik i Danmark nogenlunde som i Norge, der havde en vækst i de udenlandske overnatninger på 2,3 procent.

Når det gælder de tyske overnatninger, er Tyskland selv den største konkurrent til Danmark. I 2017 foretog tyskerne i alt 96,4 millioner overnatninger i de tre delstater, som Danmark er i direkte konkurrence med, nemlig Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern og Schleswig-Holstein. Det er 1,9 procent flere end i 2016. Til sammenligning foretog tyskerne 15,2 millioner overnatninger i Danmark – en stigning på 2,5 procent. Hermed kom der flere tyskere til de danske kyster end til de nordtyske, relativt set.

Andel af udenlandske overnatninger i fire nordiske lande, 2017

På trods af et godt år tabte Danmark også terræn i både den nordeuropæiske og den samlede europæiske konkurrence om de internationale turister. Af de otte lande i det nordeuropæiske konkurrentfelt havde Danmark den laveste vækst i de udenlandske overnatninger.

Finland og Holland formåede at hente dobbeltcifrede vækstrater hjem. I Tyskland, Storbritannien og Irland var væksten på mellem 3 og 6 procent og altså endnu højere end i Danmark. 2017 var således et særdeles godt år for vores konkurrenter og for andre europæiske lande i øvrigt.

Det understreger, at selv om turismeefterspørgslen er stigende, kommer turisterne ikke af sig selv. Konkurrencen om at få del i den høje vækst er benhård.

Danmarks markedsandele

Markant global vækst

På globalt plan steg rejselysten kraftigt i 2017. Antallet af internationale turismeankomster steg til godt 1,3 milliarder, viser de seneste tal fra FN’s internationale turismeorganisation UNWTO. Det svarer til en stigning på 6,7 procent i forhold til 2016 og viser, at det globale økonomiske opsving er i fuld gang.

Især Europa drev den positive vækst på globalt plan. Der var hele 8,4 procent flere internationale ankomster i Europa i 2017, og inden for regionen trak de sydeuropæiske destinationer den positive udvikling med endnu højere vækstrater. Amerika havde 2,9 procent højere vækst end i 2016, mens Asien, Afrika og Mellemøsten var oppe med hhv. 5,8 procent, 7,8 procent og 4,8 procent.

Turisterne rejser især internt i regionerne. Det vil sige, de fleste turister rejser inden for den region, hvor de bor.

UNWTO forventer, at væksten i 2018 fortsætter, men dog ikke i ligeså højt tempo. Der forventes en vækst på 4-5 procent i internationale ankomster globalt og en vækst på 3,5-4,5 procent til Europa.